Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti


null

Home > Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Lo Municipi de l’Alguer, considerant que les Públiques administracions tenen d’operar un racional ús del personal assegurant contemporàniament lo manteniment de l’expesa entre límits compatibles amb les disponibilitats de bilanxo i amb els principis de coordinament de la finança pública, s’és dotada d’una nova estructura organitzativa (micro i macro), aprovada amb les Delíberes de Junta municipal n. 79 i 80 del 18.03.2016 i n. 210 del 11.07.2017 amb la finalitat de, en harmonia amb l'art. 1 del D.LEG. n. 165/2001:

  • millorar l'eficiència de les administracions públiques, introduint més mesures de simplificació per l’accés dels ciutadans i de les empreses als servicis i als productes de la Pública Administració;
  • racionalitzar el cost del treball públic, contenint l’expesa complessiva pel personal, directa i indirecta, entre els vínculs de finança pública;
  • realitzar el millor ús del personal, curant la formació i l’esvilup professional dels dependents, garantint iguals oportunitats a les treballadores i als treballadors i aplicant les mateixes condicions respecte a aquelles del treball privat;
  • assegurar a les comunitats administrades un ideal livell qualitatiu i quantitatiu dels servicis erogats.

L’organització de l’estructura administrativa del Municipi de l’Alguer se basa a damunt de criteris d’autonomia, imparcialitat, transparència, funcionalitat, economicitat i flexibilitat assumint com a constants objectius l’eficàcia i l’eficiència, amb la finalitat d’assegurar elevats livells de conformitat de l’acció administrativa al públic interés.

Condividi a: