Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti


null

Home > Comunicació > ??? NavText ???

Relació de fi mandat com previst de l'art. 4 del D.lgs 6 de setembre 2011, n. 149

08 de maig 2019    

 

Relació de fi mandat anys 2013-2018 del Municipi de l'Alguer (Art. 4, D.Lgs. 6 de setembre 2011, n. 149)

• Firmada del Síndic en data 21.03.2019
• Enviada al Col·legi dels Revisors dels Comptes en data 21.03.2019
• Certificada del Col·legi dels Revisors dels Comptes en data 26.03-2109
• Enviada a la Secció regional de control de la Cort dels Comptes en data 26.03.2019
• Publicada en la secció Administració Transparent > Organització>; Titulars d'encàrrecs polítics, d'administració, de direcció o de govern.

La present relació és redactada de províncies i municipis com previst de l'artícul 4 del decret legislatiu del 6 de setembre del 2011, n. 149, que determina: "Mecanismes sancionatoris i de ajut relatius a regions, províncies i municipis, a norma dels artículs 2, 17, i 26 de la lei del 5 de maig 2009, n. 42" per descriure les principals activitats normatives i administratives realitzades durant lo mandat, amb específic referiment a:

• sistema i èxits dels controls interns;
• eventuals observacions de la Cort dels Comptes;
• accions realitzades pel respecte dels saldos de finança pública programats i estat de l'iter de convergència per les necessitats estàndard;
• situació financiaria i patrimonial, també evidenciant les carències trobades en la gestió dels ens controlats del Municipi o de la Província com previst dels números 1 i 2 del paràgraf primer de l'articul 2359 del codi civil, i indicant accions realitzades per trobar solucions;
• acció realitzades per contendre l'expesa i estat de l'iter de convergència a les necessitats estàndard, acostat d'indicadors quantitatius i qualitatius relatius als output dels servicis donats, també utilitzant com paràmetre de referiment realitats representatives de l'oferta de prestacions amb el millor report qualitat-costos;
• quantificació de la mesura de l'endeutament provincial o municipal.

La relació és sotascrita del Síndic no més enllà del seixanta dies antecedent la data d'escadença del mandat. Entre i no més enllà de quinze dies després de la sotascrició de la relació, aquesta té de resultar certificada de l'òrgan de revisió de l’ens local i, en los tres dies successius la relació i la certificació tenen d'ésser transmitides del president de la província o del Síndic a la secció regional de control de la Cort dels Comptes.

La relació de fi mandat i la certificació són publicades a la pàgina web institucional del Municipi de part del síndic entre els set dies successius a la data de certificació efectuada de l'òrgan de revisió de l'ens local, amb la indicació de la data de transmissió a la secció regional de control de la Cort dels Comptes.
En cas de conclusió anticipada del Consell municipal o provincial, la sotascripció de la relació i la certificació de part dels òrgans de control intern se realitzen entre vint dies del provediment de disposició de les eleccions i, en los tres dies successius la relació i la certificació són transmitides del president de la província o del síndic a la secció regional de control de la Cort dels Comptes.
La relació de fi mandat és publicada a la pàgina web institucional de la província o del municipi entre i no més enllà dels set dies successius a la data de certificació efectuada de l'òrgan de revisió de l'ens local, amb la indicació de la data de transmissió a la secció regional de control de la Cort dels Comptes.
L'exposició de moltes de les dades és reproduïda seguint un esquema ja adoptat per altros acompliments de lei en matèria per operar un col·legament tècnic i sistemàtic entre els vàrios dats i també amb la finalitat de no augmentar el càrrec de acompliments dels ens.
La majoria de les tabel·les, a continuació reproduïdes, són recavades dels esquemes dels certificats al balanç ex art. 161 del Tuel i dels qüestionaris enviats de l'òrgan de revisió econòmic financiari a les Seccions regionals de control de la Cort dels Comptes, com previst de l'art. 1, paràgraf 166 i següents de la lei n. 266/2005. Per això, los dats que se troben en aquí troben correspondència en los  citats documents, oltres que en la comptabilitat de l'ens.


Relació fi mandat anys 2013-2018


Relació de fi mandat 2013-2018 – document firmat digitalment


Relació de fi mandat anys 2013-2018 – opúscul il·lustratiu

Condividi su:

Vai su